های فالوور / خرید فالوور تضمینی

قیمت ها


100 عدد فالوور

قیمت: 3,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 100 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد

300 عدد فالوور

قیمت: 8,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 300 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد

1,000 عدد فالوور

قیمت: 25,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 1,000 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد

2,300 عدد فالوور

قیمت: 55,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 2,300 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد

5,500 عدد فالوور

قیمت: 125,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 5,500 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد

10,000 عدد فالوور

قیمت: 225,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 10,000 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد

20,000 عدد فالوور

قیمت: 400,000 تومان

با خرید این بسته ربات موظف میشود تا زمانی که 20,000 فالوور به پیج شما اضافه نشده به فعالیت خود ادامه دهد